Dữ liệu các cơ sở điều trị sẽ tiếp tục được cập nhật